Langtidsforsøg og tilskud

Langtidsforsøg, gentagelse og tilskud

Gentagelse, fortsættelse, overførsel, transfer, udnyttelse

Denne aktion er opdelt i tre delaktioner:     

 • 6.1 Langtidsforsøgsparceller ca. 30 stk i DK og DE
  Skovdrift har en meget lang tidshorisont og rotationsperiode, som også kaldes omdriften. dvs. tidsrummet fra en bevoksning plantes til den fældes igen i traditionelle renafdrift-systemer, for træer er typisk mellem 60 og 100 år. Viden om træproduktion i en fuld rotationsperiode er et nødvendigt beslutningsværktøj. Usikkerheden om konsekvenserne af naturnær skovdrift kontra traditionel skovdrift bunder for en stor dels vedkommende i manglen på langtidsdata. Med etablering af 30 langtidsforsøgsparceller i LIFE ForFit initieres en langsigtet indsamling af netop disse data.
 • 6.2 Gentagelse og overførsel til andre områder
  Al viden omkring naturnær skovdrift opsamlet undervejs i projektet vil blive indarbejdet i en række rapporter. Derudover udarbejdes en plan for, hvordan denne viden kan bredes ud til skovbrug udenfor projektet og til andre sektorer.
 • 6.3 Tilskudsordninger til naturnær skovdrift/skovrejsning
  Tilskud til skovdrift og skovrejsning i Danmark er hidtil primært blevet ydet til skovrejsning med løvfældende arter. Med en højere CO2-binding i nåletræ end i løvtræ forventes et stigende behov for rejsning af ny skov domineret af nåletræ. Der vil derfor opstå et behov for, at den nuværende støtteordning suppleres med naturnære metoder til rejsning af nåletræsdomineret skov. 
  Projektet vil lægge sporene til en revision af den nuværende støtteordning.